Theo đúng tiến độ hợp đồng đã được ký kết giữa Vietracimex Corp.(Việt Nam) và Pos A&C (Hàn Quốc) về việc thiết kế khu tái định cư công viên cây xanh và công trình công cộng Phường 12 quận Binh Thạnh Tp. Hồ Chí Minh.

Nhà tư vấn Pos A&C, Chủ đầu tư và các chuyên gia đã phân tích và đóng góp những ý kiến để sớm hòan thành đồ án thiết kế.